Pomiary elektryczne

Prawo a pomiary elektryczne

 Art. 6, Ust. 1, pkt 2:
„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej (…) instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.”

 Art. 6, Ust. 4:
„Kontrole, o których mowa w ustępie 1 powinny być dokonywane (…) przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.”

Prace kontrolno-pomiarowe

 

  • Przeglądy instalacji elektrycznych
  • Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary rezystancji uziemień
  • Pomiary skuteczności zerowania
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
  • Pomiary natężenia oświetlenia
  • Pomiary instalacji odgromowych
Zadzwoń i dowiedz się więcej tel. +48 664 988 446

Firma Poline oferuje: doradztwo, montaż, serwis awaryjny,  obsługę techniczną obiektów, konserwację i modernizację instalacji elektrycznych.